Rainbow Motel

Address 770 Hwy 16, Bag 9000, Burns Lake, BC   V0J 1E0
Phone 250-692-7747