Lakeland Hotel & Restaurant

Address Hwy 16, Box 290, Burns Lake, BC   V0J 1E0
Phone 250-690-7111